Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce

Prezentowane dane dotyczą „osób wykonujących pracę”, czyli pracujących w gospodarce narodowej oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne możliwe do zidentyfikowania w rejestrach administracyjnych.

Na koniec października 2023 r. cudzoziemców wykonujących pracę było 1013,3 tys. W tej liczbie 395,2 tys. stanowili cudzoziemcy realizujący umowy cywilnoprawne.

We wskazanym okresie sprawozdawczym udział cudzoziemców w ogólnej liczbie wykonujących pracę wyniósł 6,6%.

Obcokrajowcy wykonujący pracę w październiku 2023 r. pochodzili z ponad 150 państw.

Wykres przedstawia procentową strukturę cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce według obywatelstwa na koniec października 2023 roku. Dane przedstawione na wykresie: pracujący posiadający obywatelstwo: ukraińskie - 698,,%, białoruskie - 11,5%, gruzińskie - 2,7%, indyjskie - 1,8%, mołdawskie - 1,4%, rosyjskie - 0.9%, pozostałe - 12,8%.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców wykonujących pracę w Polsce byli obywatele Ukrainy, których na koniec października 2023 r. było 697,9 tys. osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich ilość wzrosła o 4,8 tys. osób.

Cudzoziemcy wykonujący pracę w Polsce w październiku 2023r.

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/kapital-ludzki/cudzoziemcy-wykonujacy-prace-w-polsce-w-pazdzierniku-2023-roku,15,11.html