Badania własne

  • Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji” (23 listopad 2023) – plik do pobrania

Głównym założeniem badania było dostarczenie szczegółowych informacji na temat sektora rzemiosła, w tym jego ekonomicznej i finansowej kondycji, najważniejszych problemów i barier, z którymi spotykają się rzemieślnicy,  a także ich oczekiwań i potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych. Jednym z istotnych elementów badania była analiza zmian technologicznych, obejmujących postępującą cyfryzację, automatyzację i robotyzację oraz zrozumienie, jak te zmiany oddziałują na sektor. Badanie obejmowało również analizę wymagań stawianych pracownikom w rzemiośle, pożądanych i deficytowych kwalifikacji oraz struktury wynagrodzeń.

  • „Obywatele Ukrainy na dolnośląskim rynku pracy – problemy wyzwania perspektywy” (09 listopad 2022) – plik pdf do pobrania

Celem głównym niniejszego badania było określenie kierunków i działań wspierających imigrantów z Ukrainy w celu ich zatrudnienia oraz uzupełnienia niedoboru kadr na dolnośląskim rynku pracy. Niniejszy raport powstał na podstawie badań ankietowych, którymi objęci zostali: imigranci z Ukrainy, przedstawiciele organizacji, instytucji i innych podmiotów prowadzących działania na rzecz imigrantów, w szczególności z Ukrainy, pracodawcy, agencje zatrudnienia.

  • „Badanie czynników warunkujących utrzymanie i powrót na rynek pracy osób ze starszych grup wiekowych na obszarze województwa dolnośląskiego” (10 listopad 2021) – plik pdf do pobrania

Celem badania była charakterystyka obecnej sytuacji osób starszych na dolnośląskim rynku pracy, analiza barier, problemów i potrzeb w zakresie ich zatrudnienia oraz wypracowanie i sformułowanie rekomendacji na rzecz wsparcia tych osób w utrzymaniu i powrocie na rynek pracy.

  • „Możliwości zastosowania pracy zdalnej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych” (18 listopad 2020) – plik pdf do pobrania

Niniejsze opracowanie miało na celu przedstawienie modelu pracy zdalnej w trakcie i po pandemii z perspektywy pracodawców. W kilkudziesięciu wywiadach pogłębionych firmy stosujące home office proszone były o przybliżenie zasad, jakimi się kierują oraz podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Pełna lista badań znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/badania-/-analizy-rynku-pracy