Deklaracja Dostępności

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, której administratorem danych jest Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy pn.: Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy https://obserwatorium.dwup.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2024 r. Ostatnia aktualizacja Wortalu PSZ miała miejsce 01.01.2024 r.

Strona internetowa https://obserwatorium.dwup.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • w filmach brak dostępności języka migowego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.01.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Domrzał, marek.domrzał@dwup.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 397 43 26. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Każdy odbiorca projektu ma również możliwość pisemnego zgłoszenia do Instytucji Pośredniczącej poprzez formularz kontaktowy (https://wupdolnoslaski.praca.gov.pl/urzad/dane-kontaktowe/formularz-kontaktowy) podejrzenia o niezgodności projektu lub działań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

Ponadto każdy podmiot uczestniczący w projekcie ma możliwość zgłoszenia instytucji Pośredniczącej, m. in. za pomocą anonimowego formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej (www.dwup.pl/kontakt/formularz.html), informacji o możliwości wystąpienia nadużycia finansowego, w tym konfliktu interesów lub korupcji.

Dostępność architektoniczna

Działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadzona jest w czterech lokalizacjach – siedziba główna w Wałbrzychu z filiami zlokalizowanymi w miastach województwa dolnośląskiego: Legnica, Jelenia Góra, Wrocław.

I. Siedziba gówna Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. Ogrodowej 5b
w Wałbrzychu.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Ogrodowej. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu nie jest wyposażony w windę.
W budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Pomieszczenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 i 3 piętrze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Budynek nie posiada pochylni. Zamontowane są poręcze na klatkach schodowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest dostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

II. Wrocław – Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 we Wrocławiu. (w przygotowaniu)

III. Legnica – Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy Plac Wolności 4
w Legnicy.
(w przygotowaniu)

IV. Jelenia Góra – Filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajduje się przy ul. 1 Maja 27 w Jeleniej Górze.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejścia do budynku znajdują się od ul. 1 Maja i od ul. Kilińskiego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym znajduje się filia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze nie posiada windy. Pomieszczenia należące do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy znajdują się na 2 piętrze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wejście do pomieszczeń Urzędu nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajduje się parking, na którym jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do budynku Urzędu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.