O projekcie

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje projekt o znaczeniu strategicznym dla województwa pn.: „Obserwatorium Rynku Pracy” finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

Podstawa realizacji: Uchwała Nr 7256/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu nr FEDS.07.02-IP.02-0001/23 w ramach Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działanie nr 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z dnia 25.07.2023r.

Celem projektu jest pozyskiwanie, gromadzenie oraz udostępnianie rzetelnych informacji w różnych obszarach rynku pracy i edukacji, które przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia oraz ograniczenia i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku, a także pozwolą na wypracowanie nowych rozwiązań dla pracodawców oraz istotnych graczy dolnośląskiego rynku pracy.

Działania projektowe polegają na diagnozowaniu, prognozowaniu i analizowaniu informacji w zakresie aktualnych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących na rynku pracy w województwie dolnośląskim. W ramach projektu:

  • utworzono Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy, które pozwoli odbiorcom na łatwy i szybki dostęp do informacji dotyczących rynku pracy,
  • zostaną opracowane regionalne badania, analizy i ekspertyzy rynku pracy (cykliczne badania pracodawców i pracowników, dotyczące m.in. bieżącego zapotrzebowania na zawody, kompetencje i umiejętności, oraz badań tematycznych, wynikających z rozpoznania potrzeb informacyjnych różnych partnerów rynku pracy),
  • zaplanowano działania upowszechniające, polegające na organizacji 20 briefingów w 4 subregionach (wałbrzyski, legnicko – głogowski, wrocławski/m. Wrocław, jeleniogórski), podczas których przedstawione zostaną efekty prac analitycznych. Briefingi będą także okazją do wymiany doświadczeń oraz intensyfikacji współpracy pomiędzy podmiotami.

Projekt jest kierowany do wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są lub będą związani z rynkiem pracy m. in. dla: podmiotów administracji publicznej i służb zatrudnienia, pracodawców, pracowników, osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, młodzieży, cudzoziemców, urzędów pracy, instytucji samorządowych i centralnych, szkół i instytucji edukacyjnych, firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, ośrodków naukowych, Wojewódzkiej i Powiatowych Rad Rynku Pracy, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz innych partnerów rynku pracy.

Zakładane rezultaty projektu: dostarczenie rzetelnych badań oraz informacji o regionalnym rynku pracy, co będzie stanowiło wsparcie dla działań podejmowanych w województwie przez instytucje odpowiedzialne za kształt i rozwój regionalnego rynku pracy – m.in instytucje samorządowe, instytucje oświatowe i edukacyjno-szkoleniowe, organizacje pracodawców, a także stworzy możliwość przewidywania zapotrzebowania na umiejętności oraz zapewniania dopasowanej do potrzeb pomocy dla uczestników rynku pracy.

Rezultatem projektu będzie przekazanie/udostępnienie wyników badań dla 50 podmiotów.

Okres realizacji projektu: 30.06.2023r. – 31.12.2027r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 2 399 912,00 zł

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 679 938,40 zł