Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Zapraszamy do zapoznania się z analizą sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans przeprowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny .

Dla przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe (w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału zagranicznego) prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku (aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne. Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przedstawiono dane o zapasach, przychodach i kosztach ogółem.

Raport – Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Grafika ozdobna okładki raportu "Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2022-roku,10,17.html