Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny pn.: „Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022 r.”, zawierającym wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia (EU-SILC). Opracowanie składa się z części opisowej, zawierającej uwagi metodyczne dotyczące badania EU-SILC 2022, części analitycznej oraz części tabelarycznej. W publikacji ujęto także opis i wyniki zrealizowanych badań modułowych:  „Zdrowie osób dorosłych” oraz „Jakość życia”.

Uwagi metodyczne zawierają informacje ogólne o badaniu, opis schematu losowania próby i uogólniania wyników a także informacje o jakości i imputacji danych. Część analityczna obejmuje zagadnienia nierówności dochodowych pomiędzy gospodarstwami domowymi z uwzględnieniem liczby osób wchodzących w ich skład.

W tablicach zamieszczono wyniki dla gospodarstw domowych z zakresu min: przeciętnych rocznych dochodów ekwiwalentnych netto, subiektywnej oceny sytuacji finansowej, trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, sytuacji mieszkaniowej, zdrowia osób w wieku 16 lat lub więcej.

Raport – Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022 r.

Grafika ozdobnej okładki badania "Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC 2022"

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/dochody-i-warunki-zycia-ludnosci-polski-raport-z-badania-eu-silc-2022,6,16.html