Konferencja podsumowująca działania w projekcie „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”

Zdjęcie z konferencji przedstawiające Panią wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
11 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w projekcie "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej". W konferencji wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących środowisko edukacji, samorządu oraz biznesu, zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

Wydarzenie zorganizowane zostało w siedzibie lidera projektu – Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, przy współudziale partnerów projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.


W trakcie konferencji zostały zaprezentowane ostateczne wyniki prac istotnych dla budowy Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej na Dolnym Śląsku. Rozwiązania te powstały podczas warsztatów przeprowadzonych wcześniej dla poszczególnych subregionów województwa, popartych licznymi konsultacjami społecznymi i eksperckimi.


Podczas kilku paneli dyskusyjnych omawiane były narzędzia systemowe dostępne dla zainteresowanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Zaproszeni goście przedstawili informację m.in. na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Indywidualnych Kont Szkoleniowych, tranzycji zawodowych osób młodych na rynek pracy. Konferencja była okazją do wzajemnego sieciowania i rozwijania współpracy, w tym wymiany doświadczeń i poglądów na temat edukacji zawodowej.


Projekt pn. „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej” (DSREZ) realizowany jest w ramach Komponentu III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Logo projektu Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej