Modernizacja Instytucji i służb regionalnego rynku pracy

Projekt „Modernizacja Instytucji i służb regionalnego rynku pracy”, współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2023

Priorytet 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

Działanie 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy”
Nr projektu: FEDS.07.02-IP.02-0002.23
Okres realizacji projektu: 30.06.2023-31.12.2027 r.

Wartość projektu: 5 200 000,00 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 3 640 000,00 zł

Działania realizowane w projekcie:

  1. Działania szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe) prowadzące do podniesienia kwalifikacji pracowników dolnośląskich instytucji rynku pracy (IRP) oraz wyposażenie w narzędzie i metody, które rozwiną zdolności do sprawnego działania, zwiększą efektywność i jakość świadczonych usług. Potrzeby w zakresie usług rozwojowych określi realizowane w ramach projektu badanie – diagnoza potrzeb rozwojowych pracowników.
    Do projektu może przystąpić grupa 170 pracowników IRP spełniająca kryteria kwalifikacji

Rezultatem zakładanym w realizacji tej części projektu będzie podniesienie kwalifikacji przez min, 119 pracowników IRP.

  1. Działania, które zapewnią wsparcie urzędów pracy umożliwiające realizację usług przez sieć Europejskich Służb Zatrudnienia (EURES) m. in.:
  • organizacja wsparcia w zakresie przyuczenia do zawodu i praktyk zawodowych dla bezrobotnych lub poszukujących pracy w krajach UE,
  • organizacja Międzynarodowych Targów Pracy, wydarzeń promujących usługi EURES oraz wymiana doświadczeń z partnerami z innych krajów Unii Europejskiej,
  • udział pracowników sieci EURES w targach, wydarzeniach organizowanych przez Europejski Urząd ds. Pracy (ELA), partnerstwach transgranicznych oraz w europejskich szkoleniach dla kadry EURES

Grupą docelową tej części projektu będą:

– mieszkańcy woj. dolnośląskiego do 18 r.ż.,
– polscy bezrobotni lub poszukujący pracy,
– polscy pracodawcy
– pracownicy powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku realizujący usługi sieci EURES,
– pracownicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu pracy realizujący usługi sieci EURES
– Ochotnicze Hufce Pracy z Dolnego Śląska
– związki pracodawców i związki zawodowe.