KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia

Rejestr agencji zatrudnienia jest prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. W imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego rejestr prowadzi Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 735) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego i pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 221) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia wraz z szczegółowymi informacjami znajduje się na stronie: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz.

Informacje o działalności agencji zatrudnienia w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:

Źródło: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje