Rejestr instytucji szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi Rejestr Instytucji Szkoleniowych działających na terenie Dolnego Śląska i dokonuje wpisów do rejestru na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 735) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

Rejestr Instytucji Szkoleniowych wraz ze szczegółowymi informacjami znajduje się stronie: https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris.

Informacja o działalności instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: