Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności)

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) jest to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo).

Wyniki BAEL odnoszą się do ludności przebywającej lub zamierzającej przebywać na terenie kraju co najmniej 12 miesięcy, zamieszkałej w gospodarstwach domowych.

W 1 kwartale 2024 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,5% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był niższy zarówno w porównaniu z 4 kwartałem 2023 r. (o 0,4 p. proc.), jak i 1 kwartałem 2023 r. (o 0,3 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 65,8%, a wśród kobiet 51,7%.

W 1 kwartale 2024 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17 754 tys., z tego: 17 194 tys. stanowili pracujący, natomiast 559 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12 600 tys. osób.

Wykres kołowy przedstawia strukturę ludności w wieku 15-89 lat według statusu na rynku pracy w 1 kwartale 2024 r.: ilość osób pracujących 56,6%, ilość osób biernych zawodowo 41,5%, ilość osób bezrobotnych 1,9 %.

Zbiorowość aktywnych zawodowo zmniejszyła się zarówno w porównaniu z 4 kwartałem 2023 r. (o 116 tys., tj. o 0,6%), jak i z 1 kwartałem 2023 r. (o 98 tys., tj. o 0,5%).

Pełny raport „Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo (wyniki wstępne Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) – 1 kwartał 2024 roku”

Zobacz również:

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/pracujacy-bezrobotni-i-bierni-zawodowo-wyniki-wstepne-bael-1-kwartal-2024-roku,12,60.html

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim

Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów.

Do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności rezydującej Polski pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań/NSP 2021. Dane za okres od 1 kw. 2021 r. do 3 kw. 2023 r. zostały przeliczone zgodnie z nową podstawą uogólniania wyników.

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 1 kwartale 2024 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 61,0% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 0,4 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,1 p.proc. więcej w odniesieniu do 1 kwartału 2023 r. Dolnośląskie zajmowało 3. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika.

Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na niższym poziomie niż w kraju.

Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kwartale 2024 r. 3,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo – 39,0% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.

raport: Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2024 r.

grafika ozdobna zawierająca tekst aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2024 r.

źródło: https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-pierwszym-kwartale-2024-r-,1,46.html#